Iasachtaí as Cuimse tugtha do chomhlachtaí ceadaithe tithíochta in 2016

Fás ar ghníomhaíocht AHB

Is cúis mhór áthais é do HFA a chur in iúl go raibh 2016 ar an mbliain is bisiúla fós ó thaobh maoiniú iasachta a chur ar fáil do chomhlachtaí ceadaithe tithíochta (AHBanna), agus rinneadh forbairt agus cur i bhfeidhm leanúnach ar thionscnaimh nua a chuireann feabhas ar na táirgí agus na seirbhísí a chuirtear ar fáil don earnáil.

Sroicheadh cúpla cloch mhíle le linn na bliana, mar shampla d’imigh luach na n-iasachtaí a faomhadh thar €250 milliún, d’imigh luach na n-iasachtaí a tugadh thar €100 milliún, d’imigh an méid airgeadais a tiomnaíodh chun tithe nua a cheannach thar luach 1,500 teach agus shroich líon na AHBanna Deimhnithe sé cinn déag.

Sa tábla seo a leanas leagtar amach staitisticí na bpríomhghníomhaíochtaí le linn 2016 agus 2015.

 

2016

2015

Iasachtaí a faomhadh

€260m

€116m

Iasachtaí a tugadh

€126m

€34m

Tithe nua - airgeadas a faomhadh

1,740

924[1]

AHBanna deimhnithe

16

12

Chomh maithe leis an méadú seo ar ghníomhaíocht iasachtaithe chuir HFA raon leathan táirgí eile ar fáil, go háirithe táirgí sainoiriúnaithe chun freastal ar riachtanais AHBanna. Go háirithe, tháinig méadú ar an éileamh ar airgeadas fadtéarmach EIB/CEDB 2.75%, ag ráta seasta ar feadh cúig bliana is fiche chun tabhairt faoi thionscadail de thithe nuathógtha agus do thionscadail aisfheistithe agus táirgí eile fadtéarmacha le ráta seasta a chuirtear fáil d’airgeadas éadála.

Le dhá bhliain anuas faomhadh iasachtaí ionas go bhféadfaí tithe a fhorbairt, a fháil nó a aistfheistiú - 3,214 theach san iomlán. Seo a leanas miondealú geografach de réir contae ar na tithe sin:

pie chart

[1] Cuireadh maoiniú ar fáil freisin d’uasghráduithe fuinnimh le haghaidh 55 theach nua


Tionscnaimh nua

Thug HFA faoi roinnt tionscnamh mór chun tacú le gníomhaíocht AHBAnna, lena n-áirítear:

 • raon de tháirgí fadtéarmacha ar ráta seasta agus airgeadas an-chostéifeachtach 25 bliana faighte ó EIB/CEDB
 • Catagóir 2 - catagóir nua de stádas Comhlachta Cheadaithe tugtha isteach ionas go mbeidh AHBanna ar chiseal 2 in ann teacht ar airgeadas go héasca agus go héifeachtach
 • aiseolas iarrtha agus faighte ón earnáil maidir le doiciméadú dlíthiúil HFA agus leasuithe déanta bunaithe ar an aiseolas sin
 • próiseas iarratais HFA curtha in oiriúint ionas go mbeadh sé ag teacht níos fearr leis an táirge atá á thairiscint agus chun an t-ualach ar an gcustaiméir a laghdú

Custaiméirí nua

Ba mhian le HFA tréaslú leis an AHBanna seo a leanas ar bronnadh an stádas mar Chomhlacht Ceadaithe orthu in 2016:

 • ALONE
 • Dublin Simon Community
 • Foscadh Housing Association
 • North & East Housing Association
 • St John of God Housing Association

Tá na AHBanna seo a leanas anois ar an liosta de Chomhlachtaí Ceadaithe faofa:

 • Circle Voluntary Housing Association
 • Clúid Housing Association
 • Co-operative Housing Ireland
 • Focus Housing Association
 • FOLD Ireland
 • HAIL (Housing Association for Integrated Living)
 • Oaklee Housing
 • Respond! Housing Association
 • The Iveagh Trust
 • Tinteán - Carlow Voluntary Housing Association
 • Túath Housing Association

Táimid ag tnúth le bheith ag obair le gach ceann díobh chun maoiniú a sholáthar do thionscadail nua tithíochta agus chun tacú lena gcuid oibre ar son daoine gan dídean.

Ag dul i ngleic leis an riachtanas do Thithíocht Shóisialta

Tá rátaí úis ag leibhéal níos ísle ná riamh cheana, agus tá HFA anois in ann airgeadas a sholáthar d’údaráis áitiúla agus do AHBanna ionas go mbeidh siad in ann tithíocht shóisialta a thógáil ag rátaí úis atá thar a bheith iomaíoch, ag ráta seasta ar feadh tréimhse suas le tríocha bliain. Tá HFA tiomanta de, mar atá leagtha amach sa doiciméad straitéise HFA 2020, a dhícheall a dhéanamh ina ról lárnach éascú a dhéanamh ar sholáthar tithíochta sóisialta in Éirinn agus fáiltíonn sé roimh an deis seo obair le gach ball den “Ghrúpa Tithíochta” níos leithne i mbaint amach na gcuspóirí arna leagan amach in Rebuilding Ireland..

Le haghaidh tuilleadh eolais téigh i dteagmháil linn agcosec@hfa.ie

An Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta, cpt., 46 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2

Teileafón: 01 8725722

Suíomh gréasáin: www.hfa.ie

log-in