Scéim Shamhail Foilseacháin Saorála Faisnéise HFA

Faisnéis maidir le HFA


*Bunú na hEagraíochta
*Róil, freagrachtaí agus feidhmeanna
Eolas
<*Socruithe Rialachais agus Bainistíochta
*Pleananna agus Straitéisí Corparáideacha
*Tuarascáil Bhliantúil
*Struchtúir eagrúcháin
*Sonraí faoin Suíomh agus Sonraí Teagmhála
*Naisc le gníomhaireachtaí/comhlachtaí eile faoi scáth HFA - N/bh
*Sonraí na gComhaontuithe Seirbhíse / Meabhrán Tuisceana
*Cairt do Chustaiméirí
*Cóid Chleachtais/treoirlínte:
UK Corporate Governance Code 2014
Irish Corporate Governance Annex
Cód Cleachtais Um Rialachas Comhlachtaí Stáit 2016
Cód Iompraíochta do na Stiúrthóirí HFA
Cód Iompraíochta d'fhostaithe an GAT

Seirbhís arna soláthar nó le soláthar don phobal


*Seirbhísí arna soláthar don phobal - Ní bhímid ag déileáil go díreach leis an bpobal
*Conas is féidir teacht ar na seirbhísí sin - Neamhbhainteach
*Naisc

An próiseas cinnteoireachta le haghaidh mórthograí beartais


*An próiseas cinnteoireachta le haghaidh mórthograí beartais - Neamhbhainteach
*Nasc leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais ÁitiúilFaisnéis Airgeadais


*Ráitis Airgeadais lena n-áirítear cuntais bhliantúla
*Pleananna do mhórchaiteachas caipitil
*Íocaíochtaí nó orduithe ceannaigh d'earraí agus do sheirbhísí dar luach breis is €20,000
*Luach saothair do Bhaill an Bhoird Rialachais - féach Ráiteas maidir le Rialachas Corparáideach
*Maoiniú / Urraíocht do chomhlachtaí príobháideacha

Soláthar


*Beartais maidir le Soláthar
*Nasc le gach comórtas tairisceana atá beo faoi láthair ar shuíomh gréasáin Etenders
*Conarthaí Poiblí arna mbronnadh, dar luach breis €25,000 le haghaidh TFC agus le haghaidh conarthaí eile

Taifead maidir le Nochtadh SF agus faisnéis eile


*Taifead maidir le Nochtadh SF
*Tuarascálacha e.g. Tuarascálacha Bliantúla
*Foilseacháin Tráchtála agus táillí cuí - Neamhbhainteach
*Faisnéis atá i seilbh an chomhlachta a lorgaítear go rialta - Neamhbhainteachlog-in