Prótacal maidir le hEolas a Sholáthar do Chomhaltaí an Oireachtais ag Gníomhaireachtaí Stáit faoi choimirce Ranna/Oifigí Rialtais

I gcomhréir leis an bPrótacal maidir le hEolas a Sholáthar do Chomhaltaí an Oireachtais ag Gníomhaireachtaí Stáit faoi choimirce Ranna/Oifigí Rialtaisatá liostaithe i gCiorclán 26 na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a ba cheart a léamh i gcomhar leis an gCód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit, 2016 . Luaitear ann gur chóir do ghníomhaireachtaí stáit, ar mhaithe le Comhpháirtíocht Oscailte Rialtais, féachaint, nuair is cuí, le freagraí ar fhiosrúcháin ó chomhaltaí den Oireachtas a fhoilsiú ar a suíomhanna gréasáin.

Seo a leanas freagraí ar cheisteanna ardaithe ag Comhaltaí den Oireachtas le linn 2017:

Achoimre ar Fhiosrúcháin a seoladh chuig seoladh ríomhphoist tiomnaithe GAT do Chomhaltaí an Oireachtais le linn 2017

Dáta

Comhalta an Oireachtais

Achoimre ar Cheisteanna agus Freagraí

Freagartha faoin spriocam

7/3/2017John Deasy T.D.Ceist

Ceist Dála Uimh. 152 (Costais Dlí 2016)

Chun a fhiafraí den Aire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil cén méid a chaith a Roinn agus gach comhlacht poiblí faoi choimirce a Roinne le linn 2016 ar sheirbhísí dlí, ag déanamh tagairt do gach comhlacht nó duine aonair a bhí bainteach leis, i bhfoirm tábla; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina leith..

Freagra

Tá caiteachas na Gníomhaireachta Airgeadais Tithíochta cpt. ar sheirbhísí dlí le linn 2016, ag déanamh tagairt do gach comhlacht nó duine a bhí bainteach leis, leagtha amach sa tábla thíos;

Ainm an Chomhlachta / Duine

2016

McCann Fitzgerald

€424,083*

*Gearradh na táillí dlí mar a aontaíodh iad ar cheapachán McCann FitzGerald tar éis tairiscint iomaíoch a cuireadh i gcrích i Mí na Nollag 2014.

Bhí6/4/2017Catherine Murphy T.D.Ceist

Ceist Dála Uimh. 217

Chun a fhiafraí den Aire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil cad é líon na gcomhlachtaí imscrúdaithe príobháidigh fostaithe ag gníomhaireachtaí reachtúla agus/nó comhlachtaí leathstáit faoi choimirce a Roinne le cúig bliana anuas go dtí seo in 2017; ainmneacha na gcomhlachtaí; an méid a íocadh leo; ar thug siad tuairisc dá Roinn nuair a bhí an obair curtha i gcrích acu; an gcuirfidh sé cóipeanna ar fáil de na tuairiscí a thug na comhlachtaí sin dó mar thoradh ar a theagmháil leo; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina leith.

Freagra


Níl úsáid bainte ag an nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta cpt. as aon chomhlacht imscrúdaithe príobháidigh le cúig bliana anuas go dtí seo in 2017.

Bhí22/6/2017Catherine Murphy T.D.Ceist

Ceist Dála Uimh. 265

Chun a fhiafraí den Aire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil cén méid a chaith a Roinn agus gníomhaireachtaí Stáit faoina choimirce ar chomhairle agus oiliúint i dtaca le caidrimh phoiblí ar conarthaí seachtracha agus/nó ó tríú páirtithe le trí bliana anuas go dtí seo in 2017, de réir na bliana agus an chomhlachta a úsáideadh, i bhfoirm tábla; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina leith.

Freagra

Níor thabhaigh an Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta cpt. aon chaiteachas a bhain le comhairle agus oiliúint i dtaca le caidrimh phoiblí ar conradh seachtrach ná ó thríú páirtí le trí bliana anuas go dtí seo in 2017.

Bhí27/6/2017Mick Wallace T.D.Ceist

Chun a fhiafraí den Aire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil cad iad na conarthaí bronnta ag a Roinn, nó ag gníomhaireacht nó comhlacht faoi choimirce a Roinne, ar Accenture gach bliain ó bhí Márta 2011 ann, i bhfoirm tábla; an costas a bhain le gach conradh; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina leith.

I dtaca leis na gníomhaireachtaí faoina choimirce, thug sé an ríomhphost seo dom le húsáid.

An inseofá dom faoi gach conradh a bronnadh ar Accenture in aghaidh na bliana ó bhí Mí an Mhárta 2011 do do ghníomhaireacht?

Freagra

Níl aon chonradh bronnta ag an nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta cpt. ar Accenture ó bhí Mí an Mhárta 2011 ann.

Bhílog-in