Athúsáid Faisnéise ón Earnáil Phoiblí

Cloíonn an Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta cpl. (GAT) leis na Rialacháin maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid agus tugtar naisc ar an leathanach seo chuig reachtaíocht maidir le Treoir 2003/98/CE ón AE maidir le faisnéis earnála poiblí a athúsáid, an Treoir lena leasaíodh í, Treoir 2013/37/CE ón AE, a hIonstraimí Reachtúla tras-suite  I.R. Uimh. 279/2005, I.R. Uimh. 103/2008, agus I.R. Uimh. 525/2015, agus Ciorcláin bhainteacha eisithe ag an Roinn Airgeadais (Ciorclán 32/05), agus ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (Ciorclán 16/15 agus Ciorclán 12/16).

Nóta. Ciorclán 12/2016: Glacann an Ceadúnas le haghaidh Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid le CC-BY (le haghaidh tuilleadh eolais, féach an nasc thíos) mar an gceadúnas ginearálta PSI.

Tuilleadh Eolais a bhaineann leis an gCeadúnas Sonraí Oscailte

Leis an gCeadúnas Sannta Creative Commons (CC-BY) ó freagróirí ligtear do dhaoine eile sonraí a scaipeadh, a athmheascadh, a choigeartú, agus tógáil orthu, fiú ar bhonn tráchtála, fad is a aithníonn siad an tionscnóir as an saothar bunaidh. Moltar CC-BY don scaipeadh agus úsáid is mó is féidir d’ábhar ceadúnaithe. Áirítear ráiteas ceadúnais agus ráitis séanta mholta sa Chreat Teicniúil do Shonraí Oscailte agus ba chóir iad a úsáid faoin Tionscnamh Sonraí Oscailte.

Moltaí

Beidh na sonraí agus na meiteashonraí uile atá nasctha le data.gov.ie ceangailte le Ceadúnas Sannta Creative Commons (CC-BY) , ar a laghad. Féadfaidh comhlachtaí poiblí cóipcheart agus tacair sonraí chomhlacha a tharscaoileadh le CC0, má mheastar gur cuí é.

Ráiteas Ceadúnais

Faoin gCeadúnas CC-BY, ní mór d’úsáideoirí foinse na Faisnéise a aithint ina dtáirge nó ina n-iarratas. Sa chás nach bhfuil ráiteas sonrach sannta curtha ar fáil ag an Soláthraí Faisnéise ba chóir d’úsáideoirí an ráiteas sannta seo, nó nasc chuige, a chur san áireamh: “Sonraí anseo ó Earnáil Phoiblí na hÉireann atá ceadúnaithe faoi cheadúnas Idirnáisiúnta Sannta Creative Commons 4.0 (CC BY 4.0)”.

Aitheantais Iolracha

Má táthar ag úsáid sonraí ó Sholáthróirí éagsúla Faisnéise agus mura bhfuil sé praiticiúil aitheantais iolracha a liostáil i dtáirge nó feidhmchláir, féadfaidh úsáideoirí Aitheantóir Aonfhoirmeach Acmhainne (URI) nó hipearnasc a chur san áireamh chuig acmhainn ina bhfuil na ráitis riachtanacha sannta.

Séanadh

Déantar gach sonra ceangailte leis an tairseach Sonraí Oscailte a fhoilsiú “mar atá”. Déantar an Fhaisnéis a cheadúnú ‘mar atá’ agus eisiann an Soláthraí Faisnéise agus/nó an Ceadúnóir gach léiriú, baránta, oibleagáid agus dliteanas i leith na Faisnéise a mhéid is féidir de réir dlí.

Ní ghlacann an Soláthraí Faisnéise agus/nó an Ceadúnóir le haon dliteanas as aon bhotúin ná easnaimh san Fhaisnéis agus ní ghlacfaidh siad le haon dliteanas as aon chaillteanas, díobháil ná damáiste d’aon sórt a chúisítear mar thoradh ar úsáid a bhaint as an bhfaisnéis sin. Ní ráthaíonn an Soláthraí Faisnéise go leanfar leis an fhaisnéis a chur ar fáil.

Díolúintí

Ní chlúdaíonn an ceadúnas seo sonraí pearsanta atá san fhaisnéis. Ní chlúdaíonn sé, ach oiread, cearta tríú páirtí (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, paitinní, cóipchearta, cearta ar bhunachar sonraí nó trádmharcanna).

Déanann an GAT an t-eolas seo a leanas a chothabháil ar a suíomh gréasáin, féach an nasc: http://www.hfa.ie/hfa/Live/Release/WebSite/HomePage/FOIModelPublicationScheme.html

Tá athúsáid faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas. Ní mór duit:

  • An fhoinse agus ár gcóipcheart a aithint i gcásanna ina gcuireann tú an fhaisnéis ar fáil do dhaoine eile.
  • An fhaisnéis a atáirgeadh go cruinn agus go beacht.
  • Gan an fhaisnéis a úsáid ar bhealach míthreorach.
  • Gan an fhaisnéis a úsáid go príomha chun táirge nó seirbhís faoi leith a fhógairt nó a chur chun cinn.
  • Gan an fhaisnéis a úsáid chun críocha neamhdhleathacha, mímhorálta, calaoiseacha nó mímhacánta, ná chun tacú leis na críocha sin.

Ní ghlacann an Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta le haon dliteanas as aon chaillteanas ná dliteanas a bhaineann le faisnéis a athúsáid agus ní dhearbhaíonn sí go bhfuil an fhaisnéis cothrom le dáta ná saor ó bhotúin. Ní thugann an Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta údarás d’aon úsáideoir cearta eisiacha a bheith aige nó aici faisnéis na Gníomhaireachta a athúsáid.

Is féidir an t-eolas ar an suíomh gréasáin seo a úsáid saor in aisce, in aon fhormáid.

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir le faisnéis atá á cothabháil ag an nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta a athúsáid, déan teagmháil le Tom Conroy ag ei.afh@cesoc

 

log-in