Eolas Faoi Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe cpt

An eagraíocht

Is cuideachta an Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe cpt. atá faoi An Roinn Tithiochta Rialtais Aituil agus Oidhreachta na hÉireann. Cuireadh ar bun é faoin Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981 agus rinneadh a chorprú sa bhliain 1982. Is i seilbh Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe na hÉireann atá scaranna na cuideachta.

Is é an Roinn Tithiochta Rialtais Aituil agus Oidhreachta, le toiliú an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a cheapann Bord na Gníomhaireachta. Dáréag comhalta a bhíonn ar an mBord agus bíonn ionadaithe ina measc atá ina gComhaltaí údaráis áitiúil agus ina n-oifigigh ag obair le húdarás áitiúil, a bhaineann leis an earnáil tithíochta deonach nó ar seirbhísigh poiblí sinsearacha iad.

Tá 15 duine ar fhoireann na Gníomhaireachta.


Obair na gníomhaireachta

Is é is feidhm leis an nGníomhaireacht i gcúrsaí tithíochta airgead iasachta a chur ar fáil d'údaráis áitiúla, don earnáil tithíochta deonach agus Institiúidí Ardoideachais le húsáid acusan chun críoch ar bith a bhfuil údarás leis faoi na hAchtanna Tithíochta agus airgead a fháil ar iasacht nó a thiomsú chun na críche sin.

Tá de chumhacht ag an nGníomhaireacht i gcúrsaí infrastruchtúir airgead a thabhairt ar iasacht d'údarás áitiúil maidir le tionscadail caipitil i ndáil le huisce, cúrsaí dramhaíola nó an comhshaol faoi réir théarmaí Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2002.

Is é misean na Gníomhaireachta an maoiniú iasachta seo a aimsiú agus a leagan amach ar bhealach a bheidh éifeachtach ó thaobh costais de agus é sin a dhéanamh de réir riachtanais na gcustaiméirí.

• Is gníomhaireacht féinmhaoinithe í an Ghníomhaireacht seo agus ní fhaigheann sí aon deontas ón Státchiste - cuirtear corrlach beag le costas na gcistí d'fhonn costais riaracháin na Gníomhaireachta a ghlanadh. B'ionann luach iomlán na n-iasachtaí ar na leabhair ag deireadh mhí na Nollag 2019 agus €4.6 billiún.


log-in