Ag Teacht ar Fhaisnéis Comhshaoil

Ba chóir Iarratais le Teacht ar Fhaisnéis Comhshaoil a sheoladh chuig:

An tUas. Seán Cremen
Oifigeach Faisnéise RFC
Gníomhaireacht Airgeadais Tithíochta
46 Faiche Stiabhna Baile Átha Cliath 2


Nuair atá iarratas á dhéanamh le teacht ar fhaisnéis faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis Comhshaoil, iarrtar ort:

  • rá go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoi Rialacháin RFCagus é a chur isteach i scríbhinn nó i bhfoirm leictreonach (ei.afh@nemercs),
  • do chuid sonraí teagmhála a sholáthar,
  • an fhaisnéis comhshaoil atá ag teastáil, agus cineál agus modh na rochtana a theastaíonn uait, a shonrú chomh soiléir agus is féidir.

Cuirfear an cinneadh maidir le d'iarratas in iúl faoi cheann míosa ón tráth a gheofar é de ghnáth.

Céard is féidir liom a dhéanamh má bhím míshásta le cinneadh maidir le m'iarratas?

Má mheasann tú gur diúltaíodh d'iomlán nó do pháirt de d'iarratas bunaidh ar fhaisnéis chomhshaoil, nó nár déileáladh leis i gceart de réir fhorálacha Rialachán RFC,féadfaidh tú, faoi cheann tréimhse nach lú ná mí amháin tar éis duit an cinneadh a fháil ón GAT, iarraidh ar an GAT athbhreithniú inmheánach a dhéanamh ar chuid nó ar iomlán an chinnidh.  

Ní ghearrfar táille ar bith ort do phróiseas an athbhreithnithe inmheánaigh.

Eiseofar toradh scríofa an athbhreithnithe duit, lena gcuirfear an cinneadh agus fáth an chinnidh in iúl duit, chomh maith le comhairle faoi do cheart chun achomhairc chuig an gCoimisinéir um Faisnéis Chomhshaoil, lena n-áiritear na teorainneacha ama agus na táillí a bhaineann le hachomharc dá leithéid, faoi cheann míosa amháin ó dháta faighte an iarratais. 


Táillí
Faoi mar a fhoráiltear lena n-aghaidh i Rialacháin RFC, ní éilítear aon táille tosaigh agus duine ag cur iarratais ar fhaisnéis isteach faoi RFC chuig an GAT. Féadfaidh údarás poiblí táille réasúnach a ghearradh áfach ar fhaisnéis comhshaoil a sholáthar de réir na Rialachán.

Tá na táillí sin leagtha síos mar seo a leanas ag an HFA:

 

  • Má iarrann iarratasóir cóipeanna crua, d'fhéadfaí táille €0.04 a ghearradh in aghaidh na bileoige ag brath ar líon na faisnéise a bheidh i gceist leis an iarratas.  
  • Baineann táille €10.16 le faisnéis a sholáthar ar CD-ROM.
  • Cuirfear mionsonraí faoi tháillí, má bhíonn aon táillí le gearradh, sa litir dheiridh ina dtabharfar an cinneadh le fios.
  • Má bhíonn aon cheisteanna agat, is féidir dul i dteagmháil le hAonad an RFC ar an nguthán ar 01 872 5722, nó ar ríomhphost ag ei.afh@nemercs

 

 

log-in