Cód Iompair na Stiúrthóirí

Éilítear leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (Alt 5.1) “gur chóir go mbeadh Cóid Iompraíochta Gnó scríofa ag gach comhlacht Stáit dá gcuid stiúrthóirí agus fostaithe”. Tá cód iompraíochta cuimsitheach ag an nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta dá cuid fostaithe le blianta fada, agus ghlac an Ghníomhaireacht lena bhfuil i bhfoilseachán an Fhorais Riaracháin, "On Board: A Guide for Board Members of State Bodies in Ireland’’, mar chód iompraíochta le haghaidh Stiúrthóirí i mí Dheireadh Fómhair 2004.

Ó tharraing an Foras Riaracháin an foilseachán seo amach as an gciorclaíocht níos luaithe i mbliana, tá a cód iompraíochta féin le haghaidh Stiúrthóirí ceaptha ag an nGníomhaireacht. Cheadaigh Bord na Gníomhaireachta Cód nua le haghaidh Stiúrthóirí i mí an Mheithimh 2013.

Leis an gCód seo, leagtar amach na prionsabail agus caighdeáin choitianta lena rialaítear gníomhaíochtaí agus iompraíocht ghairmiúil Stiúrthóirí na Gníomhaireachta. Tugtar aghaidh leis an gCód ar roinnt réimsí tábhachtachta amhail faisnéis a nochtadh, coimhlintí leasa, a bheith ag glacadh le bronntanais agus aíocht, úsáid a bhaint as acmhainní poiblí agus coimhlintí a d’fhéadfadh a bheith ann idir fostaíocht Stiúrthóirí lasmuigh den Ghníomhaireacht agus feidhmiú a gcuid dualgas mar Stiúrthóirí na Gníomhaireachta.

 

 

 

 

 

 

log-in