Na Stiúrthóirí


An Bord Stiúrtha

 • Michelle Norris

  An tOllamh Michelle Norris (Cathaoirleach)

  Ceapadh an tOllamh Norris chun an bhoird don chéad uair i 2012 agus athceapadh í mar Cathaoirleach an GAT in Eanáir 2017. Ceann Scoile í i Scoil an Pholasaí Shóisialta, na hOibre Sóisialta agus na Córa Sóisialta UCD agus tá spéiseanna teagasc agus taighde s’aici dírithe ar pholasaí tithíochta agus athghiniúint uirbeach. Le linn a gairme bhí sí i gceannas ar nó ghlac sí páirt i 20 tionscadal taighde agus tá sí tar éis breis is 100 foilseachán a eisiúint ar thorthaí an taighde sin. I 2016, d’foilsigh Palgrave Macmillan an leabhar is déanaí uaithi dar teideal Property, Family and the Irish Welfare State.


 • Padraic Cafferty

  An tUasal Padraic Cafferty

  Ceapadh Padraic chun an bhoird ar dtús i 2012 agus athcheapadh é i mí Eanáir 2017. Tá ina stiúrthóir bainistíochta ar Datascan, ina Chathaoirleach Feidhmeannach le Northwood Technology Ltd, agus ina Dhílseánach le Lárionad Gnó Westpoint agus le Lárionad Gnó Sigmund, Glas Naíon, Baile Átha Cliath. Tá Padraic ina chomhalta le hInstitiúid Slándála na hÉireann faoi láthair agus is Iar-Uachtarán é ar Chumann Thionscal Slándála na hÉireann.


 • Emma Cunningham

  An Emma Cunningham

  Ceapadh Emma chun an bhoird i mí Eanáir 2017. Oibríonn sí i Rannán Baincéireachta na Roinne Airgeadais ag déileáil le raon saincheisteanna ina bhfuil polasaí do na hearnálacha baincéireachta agus íocaíochta san áireamh, in Éireann agus ag leibhéal an AE. Bhí roinnt post sa Roinn ag Emma thar a gairmréime go dtí seo, len n-áirítear obair mar Chomhairleoir Buiséid i mBuanionadaíocht na hÉireann san Aontas Eorpach.


 • Clare Curley

  An Clare Curley

  Ceapadh Clare chun an bhoird i mí Eanáir 2017. Tá sí ina Stiúrthóir Seirbhísí, le freagracht i leith Tithíochta, le Comhairle Chontae Thiobraid Árann. Bhí sí ina Stiúrthóir Seirbhísí ar son Acmhainní Daonna agus Seirbhísí Corparáideacha , agus bhíodh freagracht aici i leith Séirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála. Is í an Stiúrthóir Ceantar Bardasach Chaisil agus Thiobraid Árann agus tá céim BA sa Bhainistíocht Phoiblí aici.


 • Brian Fitzpatrick

  An tUasal Brian Fitzpatrick

  Ceapadh Brian chun an bhoird i mí Márta 2017. Chuir sé tús lena ghairm ghnó ag obair mar chuntasóir le Readymix Ltd, chuigh sé ar aghaidh go raibh sé ina Rialtóir Airgeadais sular bhog sé chuig an earnáil seirbhísí airgeadais nuair a chuaigh sé isteach i First National Building Society. I 1998 bhog Brian go BAM Contractors Ltd, an chuideachta innealtóireachta sibhialta agus tógála is mó in Éirinn, áit ar oibrigh sé mar Stiúrthóir Airgeadais agus Rúnaí Cuideachta go dtí gur éirigh sé as anuraidh. Tá sé fós ina Stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar an gCuideachta sin.


 • Aideen Hayden

  An Dr Aideen Hayden

  Ceapadh Aideen chun an bhoird i mí Márta 2017. Tá PhD aici i bpolasaí tithíochta ó UCD. Bhí sí ina ball de Sheanad Éireann idir 2011 agus 2016, ainmnithe ag an Taoiseach, áit a raibh sí ina Leas-Chathaoirleach ar an gComhchoiste an Oireachtais um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóirithe. Bhi Aideen i measc ball bunaithe ag an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe. Faoi láthair tá sí ina Cathaoirleach ar Threshold, an carthanas Tithíochta Náisiúnta. Is Aturnae cáilithe Aideen chomh maith agus céim aici in Eacnamaíocht.


 • William Johnston

  An tUasal William Johnston

  Ceapadh William chun an bhoird i mí Márta 2017. Is aturnae William le céim MA aige san eacnamaíocht agus san riaracháin ó Choláiste na Trionóide Baile Átha Cliath. Comhpháirtí i Arthur Cox a bhí i William ar feadh 30 bliain áit a raibh sé i gceannas ar an Roinn Airgeadais. Bhí sé ina Chathaoirleach ar Rannán Dlí Chumainn an Bharra Idirnáisiúnta. Is ball é don Grúpa Athbhreithnithe an Dlí Cuideachtaí agus Rúnaí Oinigh don tOspidéal Náisiúnta Máithreachais.


 • Lianne Patterson

  An Lianne Patterson

  Ceapadh Lianne chun an bhoird i mí Márta 2017. Chuaigh Lianne isteach i Státseirbhís Tuaisceart Éirinn i 2005 agus ceapadh í chun a ról reatha mar Stiúrthóir Seachadadh Cirt sa Roinn Cirti 2013. Is cuntasóir cairte í ó thaobh gairme de agus chaith sí cuid mhór dá gairm san earnáil phríobháideach le róil i Deloitte agus PricewaterhouseCoopers sna hearnáil athrú eagraíochtúil , iniúchta, seirbhísí comhairleacha airgeadais agus sainchomhairleora bainistíochta. Roimh a ról reatha bhí róil ag Lianne mar Stiúrthóir Sinsearach Airgeadais sa Roinn Bonneagar agus mar Ceannasaí Airgeadais sa Seirbhís Ionchúiseamh Poiblí agus Oifig Thuaisceart Éireann.


 • Derek Rafferty

  An tUasal Derek Rafferty

  Ceapadh Derek chun an bhoird i mí Eanáir 2017. Is Príomhoifigeach sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, le freagracht as Beartas Tithíochta sóisialta é. Roimh seo d’oibrigh Derek i Ranna Rialtais éagsúla eile lena n-áirítear an Coimisiún AE (Ard-Rúnaíocht le haghaidh Gnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadais) agus sa Roinn Iompair áit ar oibrigh sé in uimhir róil éagsúla lena n-áirítear Ceann an Aonaid um Shlándáil Eitlíochta.Tá Céimeanna Mháistir ag Derek i Gnó (An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath), Cánachas (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath) agus Eacnamaíocht (Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide).


 • Jennifer Ward

  An Jennifer Ward

  Ceapadh Jennifer chun an bhoird i mí Márta 2017. Is sainchomhairleoir neamhspléach í atá ag obair le bunachar client gníomhach, agus ina comhlach le PriceWaterhouseCoopers i Comhairliúchán Chomhairleach. Ba bhall de Bhord Neamhfheidhmiúcháin Clúid Housing í ó 2015 go 2017, agus bhí sí ina ball de Choiste “Growing Our Business” Clúid. D’oibrigh sí roimhe i Grúpa Réitigh Airgeadais AIB agus i róil mar Ceannasaí Plenáil Infheistíochta agus Beartú Tosaíochtaí, agus Ceannasaí Bainistíocht Athrú Grúpa do Ghrúpa AIB. Tá MSc i gCleachtas Bainistíochta agus BA (Mod) in Eacnamaíocht agus Gnó aici ó Scoil Ghnó Coláiste na Tríonóide.


log-in