Na Stiúrthóirí


An Bord Stiúrtha

 • Michelle Norris

  An tOllamh Michelle Norris (Cathaoirleach)

  Ceapadh an tOllamh Norris ar an mBord don chéad uair i 2012, agus athcheapadh í mar Chathaoirleach GAT in Eanáir 2017. Is Ollamh le Polasaí Shóisialta i Scoil an Pholasaí Shóisialta, na hOibre Sóisialta agus na Córa Sóisialta UCD í agus díríonn sí a cuid suimeanna teagasc agus taighde ar pholasaithe tithíochta shóisialta agus athghiniúna uirbí. Le linn a saol oibre, bhí sí i gceannas ar nó ghlac sí páirt i 20 tionscadal taighde ar na hábhair seo agus tá 100 foilseachán eisithe aici ar na torthaí sin. D'fhoilsigh Palgrave Macmillan an leabhar is déanaí aici Property, Family and the Irish Welfare State i 2016.


 • Padraic Cafferty

  An tUasal Padraic Cafferty

  Ceapadh Padraic chun an bhoird ar dtús i 2012 agus athcheapadh é i mí Eanáir 2017. Tá ina stiúrthóir bainistíochta ar Datascan, ina Chathaoirleach Feidhmeannach le Northwood Technology Ltd, agus ina Dhílseánach le Lárionad Gnó Westpoint agus le Lárionad Gnó Sigmund, Glas Naíon, Baile Átha Cliath. Tá Padraic ina chomhalta le hInstitiúid Slándála na hÉireann faoi láthair agus is Iar-Uachtarán é ar Chumann Thionscal Slándála na hÉireann.


 • Emma Cunningham

  An Emma Cunningham

  Ceapadh Emma chun an bhoird i mí Eanáir 2017. Oibríonn sí i Rannán Baincéireachta na Roinne Airgeadais ag déileáil le raon saincheisteanna ina bhfuil polasaí do na hearnálacha baincéireachta agus íocaíochta san áireamh, in Éireann agus ag leibhéal an AE. Bhí roinnt post sa Roinn ag Emma thar a gairmréime go dtí seo, len n-áirítear obair mar Chomhairleoir Buiséid i mBuanionadaíocht na hÉireann san Aontas Eorpach.


 • Clare Curley

  Clare Curley Usual

  Ceapadh Clare ar an mBord in Eanáir 2017. Oibríonn sí mar Stiúrthóir Seirbhísí do Sheirbhísí Corparáideacha, Acmhainní Daonna, Chomhshaoil agus Ghníomhaithe ar son na hAeráide le Comhairle Chontae Thiobraid Árann. D'obair Clare roimhe mar Stiúrthóir Seirbhísí Tithíochta agus mar Stiúrthóir Seirbhísí Dóiteán agus Éigeandála agus Sláinte agus Sábháilteachta le Comhairle Chontae Thiobraid Árann. D'obair sí in hÚdaráis Áitiúla eile freisin. Tá céim BA sa Bhainistíocht Phoiblí aici.


 • Brian Fitzpatrick

  An tUasal Brian Fitzpatrick

  Ceapadh Brian ar an mBord i Márta 2017. Chuir sé tús lena ghairm ghnó ag obair mar chuntasóir le Readymix Ltd, ag chuaigh sé ar aghaidh mar Rialtóir Airgeadais sular bhog sé go hearnáil na seirbhísí airgeadais nuair a chuaigh sé chuig i First National Building Society. Bhí roinnt post aige ansin, Rialtóir Airgeadais Grúpa ina measc agus fuair sé táithí shuntasach sa tionscal airgeadais morgáiste. I 1998, bhog Brian go BAM Contractors Ltd, an comhlacht innealtóireachta shibhialta agus tógála is mó in Éirinn, áit ar obair sé mar Stiúrthóir Airgeadais agus Rúnaí Cuideachta go dtí gur éirgh sé as ceithre bliana ó shin. Tá sé go fóill mar Stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin sa Chomhlacht.


 • Aideen Hayden

  An Dr Aideen Hayden

  Ceapadh Aideen ar an mBord i Márta 2017. Dlíodóir le céim san Eacnamaíocht í, tá PhD i bpolasaithe tithíochta ó Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ag Aideen. Bhí sí ina ball de Sheanad Éireann ó 2011 go 2016, ainmnithe ag an Taoiseach, áit a raibh sí ina leaschathaoirleach ar an Chomhchoiste Oireachtais ar Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú. Tá sí ina Cathaoirleach ar charthanacht Threshold National Housing. Tá Aideen ina ball bunaidh ar an Bhord um Thionóntachtaí Cónaithe chomh maith.


 • William Johnston

  An tUasal William Johnston

  Ceapadh William chun an bhoird i mí Márta 2017. Is aturnae William le céim MA aige san eacnamaíocht agus san riaracháin ó Choláiste na Trionóide Baile Átha Cliath. Comhpháirtí i Arthur Cox a bhí i William ar feadh 30 bliain áit a raibh sé i gceannas ar an Roinn Airgeadais. Bhí sé ina Chathaoirleach ar Rannán Dlí Chumainn an Bharra Idirnáisiúnta. Is ball é don Grúpa Athbhreithnithe an Dlí Cuideachtaí agus Rúnaí Oinigh don tOspidéal Náisiúnta Máithreachais.


 • Lianne Patterson

  Lianne Patterson Uasal

  Ceapadh Lianne ar an mBord i Márta 2017. Chuaigh Lianne isteach i Státseirbhís Thuaisceart Éireann i 2005 agus ceapadh í ina post reatha mar Leas-Rúnaí ar Acmhainní, Athchóiriú agus Bonneagar ag an Roinn Oideachais i Márta 2019.Is cuntasóir cairte í Lianne ó thaobh gairme de agus cuid mhór dá saol gairme caite aici i bpoist bainistíochta i Deloitte agus PricewaterhouseCoopers i réimsí mar athrú eagraíochtúil, iniúchóireacht, seirbhísí chomhairleacha airgeadais agus sainchomhairleoireacht bainistíocht airgeadais. Roimh a post reatha bhí poist aici mar Stiúrthóir Soláthar Cirt sa Roinn Dlí agus Cirt, Stiúrthóir Sinseareach Airgeadais sa Roinn um Bhonneagair agus mar Cheannasaí Airgeadais sa Seirbhís Ionchúisimh Poiblí agus Oifig Thuaisceart Éireann.


 • Derek Rafferty

  An tUasal Derek Rafferty

  Ceapadh Derek ar an mBord in Eanáir 2017. Is Príomhoifigeach sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil é. D'obair sé roimhe i roinnt Ranna Rialtais eile mar an Roinn Iompair áit a raibh roinnt post aige a chuimsigh Ceannasaí an Aonaid Slándála Eitlíochta agus d'obair sé i gCoimisiún an AE (Ard-Stiúrthóireacht na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais). Tá céimeanna Máistreachta ag Derek i nGnó (An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath), Cánachas (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath) agus Eacnamaíocht (Coláiste na Tríonóide, Baile átha Cliath).


 • Jennifer Ward

  An Jennifer Ward

  Ceapadh Jennifer chun an bhoird i mí Márta 2017. Is sainchomhairleoir neamhspléach í atá ag obair le bunachar client gníomhach, agus ina comhlach le PriceWaterhouseCoopers i Comhairliúchán Chomhairleach. Ba bhall de Bhord Neamhfheidhmiúcháin Clúid Housing í ó 2015 go 2017, agus bhí sí ina ball de Choiste “Growing Our Business” Clúid. D’oibrigh sí roimhe i Grúpa Réitigh Airgeadais AIB agus i róil mar Ceannasaí Plenáil Infheistíochta agus Beartú Tosaíochtaí, agus Ceannasaí Bainistíocht Athrú Grúpa do Ghrúpa AIB. Tá MSc i gCleachtas Bainistíochta agus BA (Mod) in Eacnamaíocht agus Gnó aici ó Scoil Ghnó Coláiste na Tríonóide.


log-in