Táillí

Cuirfear táillí i bhfeidhm agus d’fhéadfaí muirir eile a chur i bhfeidhm.

A.  Táillí
Tá rialacháin déanta ag an Aire Airgeadais táillí a fhorordú chun críocha alt 47(6A) den Acht um Shaoráil Faisnéise 1997. Beidh na táillí seo a leanas i bhfeidhm maidir le hiarratais faoi alt 7 den Acht um Shaoráil Faisnéise (iarrataís ar rochtain ar thaifid) agus iarratais faoi alt 14 (athbhreithniú inmheánach) agus 34 (athbhreithiniú an Choimisinéara Faisnéise) a fhaightear ar nó tar éis an 7 Iúil 2003:

Iarrataís ar thaifid

  • Is féidir iarratas SF a dhéanamh saor in aisce le haghaidh taifid nó taifead ina bhfuil faisnéis neamhphearsanta. 
  • Tá na hiarratais/na hiarrataí  seo a leanas díolmhaithe:

(a) iarraidh faoi alt 7 ar thaifead nó taifid ina bhfuil faisnéis phearsanta a bhaineann leis an iarratasóir amháin. 
(b)iarratas faoi alt 17 (ceart leasaithe ar thaifid a bhaineann le faisnéis phearsanta).
(c) iarratas faoi alt 18 (ceart duine chun faisnéise maidir le gníomhartha comhlachtaí poiblí a dhéanann difear don duine).

Athbhreithniú Inmheánach

  • Caithfidh an táille caighdeánach de  €30 a bheith le hiarratas d’athbhreithniú inmheánach faoi alt 14. 
  • Tá táille laghdaithe de €10 i bhfeidhm má tá cárta leighis ag an té atá ag déanamh an iarratais nó más cleithiúnaí é an duine sin ag an té a bhfuil cárta leighis aige/aice.
  • Tá na hiarratais ar athbhreithniú inmheánach seo a leanas díolmhaithe:

(a) iarratas maidir le cinneadh a bhaineann le taifid nach bhfuil iontu ach faisnéis phearsanta a bhaineann leis an iarratasóir.
(b) iarratas maidir le cinneadh faoi alt 17 (ceart leasaithe ar thaifid a bhaineann le faisnéis phearsanta). 
(c) iarratas maidir le cinneadh faoi alt 18 (ceart ag duine faisnéis a fháil maidir le gníomhartha comhlachtaí poiblí a bheadh tionchar acu ar an duine sin).               
(d) iarratas maidir le cinneadh táille nó éarlais a ghearradh, nó táille nó éarlais de mhéid sonraithe a ghearradh.

 

Athbhreithniú an Choimisinéara Faisnéise

  • Caithfidh táille caighdeánach de €50 a bheith le hiarratais chuig an gCoimisinéir Faisnéise maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar chinntí ata déanta ag comhlachtaí poiblí faoi alt a 34
  • Ta táille laghdaithe de €15 i bhfeidhm 

(a) má tá cárta leighis ag an té atá ag déanamh an iarratais nó ina chleithiúnaí ag an té atá ag déanamh an iarratais.
(b)má tá an duine sonraithe in alt a 29(2)  i.e. tríú páirtí le ceart aige/aici iarratas a dhéanamh díreach chuig an gCoimisinéir Faisnéise áit a chinneann an comhlacht poiblí a fhaisnéis a scaoileadh ar mhaithe le leas an phobail.

  • Tá na hiarratais seo a leanas chuig an gCoimisnéir Faisnéise díolmhaithe:

(a) iarratas ar thaifid ina bhfuil faisnéis phearsanta a bhaineann leis an iarratasóir amháin
(b) iarratas maidir le cinneadh faoi alt 17 (ceart leasaithe ar thaifid a bhaineann le faisnéis phearsanta). 
(c) iarratas maidir le cinneadh faoi alt 18 (ceart ag duine faisnéis a fháil maidir le gníomhartha comhlachtaí poiblí a bheadh tionchar acu ar an duine sin).               
(d) iarratas maidir le cinneadh táille nó éarlais a ghearradh a bheidh níos mó ná €25.00 faoi alt 47 maidir le cuardach agus aisghabháil agus fótachóipeáil na dtaifead (níl cinntí maidir le táillí nó éarlais a ghearrtar maidir le cuardach agus aisghabháil agus/nó fótachóipeáil a chosnaíonn €25 nó níos lú faoi réir athbhreithnithe ag an gCoimisinéir Faisnéise).
(e) iarratas maidir le cinneadh táille a ghearradh faoi alt 47(6A), nó taille de mhéid sonraithe faoi alt 47(6A), ar an mbunús nach faisnéis phearsanta amháin a bhaineann leis an té atá ag déanamh an iarratais nó más cleithiúnaí é an duine sin ag an té a bhfuil cárta leighis aige/aice

 

B.  Táille Cuardaigh agus Aisghábhála agus Fótachóipeála
Gearrtar táillí chomh maith ar an am a chaitear ag cuardach agus ag aisghabháil taifid a scaoiltear chugat de bharr d’iarraidh, agus i leith fótachóip a dhéanamh d’aon taifead a scaoiltear. Ní dócha go dtiocfaidh na táillí sin chun cinn más ar fhaisnéis phearsanta atá d’iarraidh.  Is iad seo leanas rátaí na dtáillí sin:
(a)   €20.95 in aghaidh na huaire do chuardach agus aisghabháil
(b)   €0.04 in aghaidh an leathanaigh do fótachóipeáil
(c)   €0.51 le haghaidh diosca ríomhaire trí orlach go leith ar a bhfuil cóip de cháipéisí
(d)   €10.16 le haghaidh CD-ROM ar a bhfuil cóip de cháipéisí
(e)   €6.35 le haghaidh radagraf (X-Gha) ar a bhfuil cóip de cháipéisí


Éarlais

Caithfear éarlais a íoc nuair a mheastar go gcosnóidh cuardach agus aisghabháil na dtaifead atá á lorg níos mó ná €50.79. I gcás mar seo, ní mór gach iarracht a dhéanamh cúnamh a thabhairt don iarratasóir an iarratas a cheartú ionas go laghdófar méid na héarlaise nó go ndíbreofar é.

 

 

log-in