Tionscadail Maoinithe ag GAT

Cuireann an Ghníomhaireacht, i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, ciste ar fáil do chuid mhór scéimeanna tithíochta agus eile do na húdaráis áitiúla ar fud na tíre. Tugtar sonraí faoi chuid de na scéimeanna is suntasaí le tamall anuas anseo.

Cumann Tithíochta Respond. Plás Martello, Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath

Is forbairt de 18 dteach leathscoite trí sheomra suite thiar thuaidh ó lár Bhaile Brigín í Plás Martello, Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath agus í cóngarach do scoil Ag Foghlaim Le Chéile Bhaile Brigín. Fuair Respond na tithe seo, aicmithe mar A3, i lár 2018 ó Marahan Ltd, forbróirí na scéime.

Fuair Respond na tithe seo tríd mhaoiniú príobháideach ón Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta, agus maoiniú Áis Léasúcháin Airleacain Chaipitil ó Chomhairle Chontae Fhine Gall, an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus Rebuilding Ireland.


Cumann Tithíochta Respond. Bellingsfield, An Nás, Co. Chill Dara

I Nollaig 2018, fuair Respond ocht dteach cónaithe Páirt V leithdháilte, comhdhéanta de ceithre theach leathscoite trí sheomra agus ceithre theach leathscoite ceithre sheomra.

Fuair Respond na tithe seo tríd mhaoiniú príobháideach ón Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta, agus maoiniú Áis Léasúcháin Airleacain Chaipitil ó Chomhairle Chontae Chill Dara, an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus Rebuilding Ireland.


Cumann Tithíochta Respond. Ascaill Weston, Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí

Fuair Respond seacht dteach trí sheomra leathscoite in eastát beag deich dteach Ascaill Weston. Tá an fhorbairt seo in aice le Scoil Naomh Eoin agus tá sé suite i mbruachbhaile Carraig Uí Leighin atá ag méadú go tapa lasmuigh de Chathair Chorcaí. Thóg Centurion Homes Ltd na tithe go haicmiú A2 agus tá siad feistithe le teaschaidéil aer-go-huisce agus painéil gréine. Fuair Respond na tithe seo i lár 2018 tríd mhaoiniú príobháideach ón Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta, agus maoiniú Áis Léasúcháin Airleacain Chaipitil ó Chomhairle Contae Chorcaigh, an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus Rebuilding Ireland.


Cumann Tithíochta Clúid. Airde Ernedale, Béal Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall

Tá 11 bhungaló aon seomra i Ernedale Heights i gcroílár Bhaile Bhéal Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall. Bhí na tithe ag titim as a chéile thar na blianta agus bhí géarghá lena n-athchóiriú. Bhí doirse agus fuinneoga cuid de na tithe cumhdaithe le cláir adhmaid agus iad do-áitrithe. Aistríodh úinéireacht na dtithe ó Chomhairle Chontae Dhún na nGall go Cumann Tithíochta Clúid sular thug Clúid faoi athchóiriú suntasach inmhéanach agus seachtrach. Cuireadh cónaí ar fáil do tionóntaí na dtithe le linn tréimhse an athchóirithe. Baineadh a raibh sna tithe amach agus tugadh anuas na díonta, rud a d’fhág na ballaí amháin ina seasamh. I ndiaidh gur cuireadh na hathchóirithe i gcríoch, bhí aicmiú BER A3 bainte amach ag na tithe a bhí ag titim as a chéile roimhe sin agus anois caighdeán tí nua acu.

Fuair Clúid na tithe seo tríd mhaoiniú príobháideach ón Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta, agus maoiniú Áis Léasúcháin Airleacain Chaipitil ó Chomhairle Chontae Dhún na nGall, an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus Rebuilding Ireland.


Cumann Tithíochta Clúid. Sráid Sléibhte, Baile Cheatharlach, Co. Cheatharlach

Fuair 26 theaghlach eochracha chuig a dtithe cónaithe nua i Radharc Pháirc Shléibhte ar Shráid Sléibhte i mBaile Cheatharlach. Ghlac tógáil Radharc Pháirc Shléibhte 13 mhí agus chosain sí díreach faoi €4 mhilliún. D’fhorbair Clúid na tithe seo tríd mhaoiniú príobháideach ón Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta, agus maoiniú Áis Léasúcháin Airleacain Chaipitil ó Chomhairle Chontae Cheatharlach, an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus Rebuilding Ireland.


Cumann Tithíochta Túath. Clós na Manach, Cairlinn, Co. Lú

Chuir an tionscnamh tógála seo, a críochnaíodh i Meitheamh 2018, deich n-aonad breise ar fáil ar shuíomh inlíonta laistigh de fhorbairt a bhí ann cheana, i meascán de: sé theach leathscoite trí sheomra, dhá theach leathscoite dhá sheomra, teach cónaithe dhá sheomra i stíl sraithe agus teach cónatithe aon seomra i stíl bhungaló oiriúnach do dhaoine níos sine agus/nó míchumasaithe. Ghlac sé níos lú ná dhá mhí déag an deich dteach cónaithe a chríochnú ar chostas thart ar €1.9m. D’fhorbair Túath na tithe seo tríd mhaoiniú príobháideach ón Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta, agus maoiniú Áis Léasúcháin Airleacain Chaipitil ó Chomhairle Chontae Lú, an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus Rebuilding Ireland.


Cumann Tithíochta Túath. Baile Uí Dhuinn, Áth Luimnigh, An Uaimh, Co. na Mí

Bhí lúacháir ar Túath 64 theach cónaithe nuathógtha, lándéanta a fháil i mBaile Uí Dhuinn, ina bhfuil 30 teach cónaithe Páirt V agus 34 teach cónaithe breise san fhorbairt álainn seo suite ar imeall Shráidbhaile Bhaile Sheáin. Is meascán de thithe 2, 3 agus 4 sheomra codlata iad na tithe cónaithe, le méid áirithe bungaló ina measc. Shóláthair Grandbrind Ltd na tithe cónaithe seo thar roinnt céimeanna le linn 2018. Beidh 320 teach cónaithe i mBaile Uí Dhuinn nuair a a bheidh sí críochnaithe, agus na tithe cónaithe atá fágtha le díol ar an mhargadh príobháideach. Tacaíodh leis an éadáil seo tríd mhaoiniú príobháideach ón Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta, agus maoiniú Áis Léasúcháin Airleacain Chaipitil ó Chomhairle Chontae na Mí, an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus Rebuilding Ireland.


Cumann Tithíochta Túath. Goirt an Teampaill, Cill Dhéagláin, Co. na Mí

Bhí lúacháir ar Túath 33 theach cónaithe sóisialta Páirt V a fháil thar roinnt céimanna ag Goirt an Teampaill, Cill Dhéagláin, Co. na Mí, forbairt de chuid CAIRN HOMES PLC. Tacaíodh leis an éadáil seo tríd mhaoiniú príobháideach ón Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta, agus maoiniú Áis Léasúcháin Airleacain Chaipitil ó Chomhairle Chontae na Mí, an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus Rebuilding Ireland. Cuireann Goirt an Teampaill meascán de thithe cónaithe teaghlaigh le 2, 3 agus 4 sheomra codlata ar fáil agus tá sí suite faoi fhad siúil de bhaile Chill Dhéagláin.


Cumann Tithíochta Túath. Glenheron, Na Clocha Liatha

Fuair Túath 13 teach Páirt V ag eastát Glenheron sna Clocha Liatha i 2018. Tá an fhorbairt seo de chuid Cairn Homes gar do shráidbhaile na gCloch Liath agus na háiseanna ar fad do theaghlaigh atá ar fáil inti. Tá an fhorbairt gar don N11 chomh maith, a chuireann slí isteach go lár cathair Bhaile Átha Cliath ar fáil. Is meascán tithe dhá agus trí sheomra codlata iad na haonaid a fuair Túath. Tacaíodh leis an éadáil seo tríd mhaoiniú príobháideach ón Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta, agus maoiniú Áis Léasúcháin Airleacain Chaipitil ó Chomhairle Chontae Chill Mhantáin, an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus Rebuilding Ireland.


Cumann Tithíochta Túath. An Bearnbhálach, Páirc Hans

Fuair Túath 24 aonad Páirt V san fhobairt nuathógtha i gCoill an Bhearnbhálaigh i bhFionnghlas. Maoiníodh na haonaid seo tríd Mhaoinú 100% Príobháideach ón Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta. Tá an fhorbairt suite gar do réimse leathan áiseanna, áiseanna spóirt, áineasa agus siopadóireachta ina measc, chomh maith le soláthairtí oideachais thar barr. Is mór ag na teaghlaigh a dtithe cónaithe.


Tinteán – Cumann Tithíochta Deonach Cheatharlach, Plás na Toirbhirte, Sráid an Bhairéadaigh, Muine Bheag, Co. Cheatharlach

Fuair 10 dteaghlach eochracha dona dtithe cónaithe nua i bPlás na Toirbhirte, Sráid an Bhairéadaigh, Muine Bheag. Mhaoinigh Tinteán soláthar na dtithe cónaithe nua seo tríd iasacht a fháil ón Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta agus Maoiniú Áis Léasúcháin Airleacain Chaipitil. Is Cumann Tithíochta Deonach Cheatharlach Ltd ag trádáil mar Tinteán a sholáthar an fhorbairt lándéanta seo i gcomhpháirtíocht le Chomhairle Chontae Cheatharlach agus an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Cuireann an scéim tithíochta seo tithíocht shóisialta a bhfuil géarghá léi ar fáil i lár Mhuine Bheag agus atá faoi fhad siúl de scoileanna agus áiseanna áitiúla.


Thorndale, Baile na Lorgan, Co Mhuineacháin

Cheannaigh Clúid 9 gcinn de thithe ardchaighdeáin le 3 sheomra codlata in eastát Thorndale atá lonnaithe i mBrí, Baile na Lorgan i gContae Mhuineacháin. Is iad Murnaghan Brothers Ltd a d’fhorbair na tithe, tógálaí agus forbróir seanbhunaithe i Réigiún an Oirthuaiscirt. Tá an fhorbairt an-chóngarach do shaoráidí agus conláistí éagsúla, a fhreastalóidh ar áitritheoirí na forbartha. Chomh maith leis sin, tá Ionad Acmhainne Ealaíon agus Pobail Bhaile na Lorgan sa cheantar, a chuireann aonad ilfhreastail ar fáil le haghaidh raon leathan gníomhaíochtaí do mhuintir Bhaile na Lorgan agus an cheantair máguaird. Chomh maith leis sin, tá raon gníomhaíochtaí spóirt agus fóillíochta sa bhaile lena n-áirítear club CLG, club gailf, agus roinnt gníomhaíochtaí uiscebhunaithe. Chomh maith leis sin, cuireann Ionad Fiontar Bhaile na Lorgan roinnt saoráidí ar fáil don phobal áitiúil lena n-áirítear seomraí cruinnithe, cúrsaí TF agus oiliúna, agus oiliúint do ghnóthaí áitiúla.

Tá sé seo ar an dara forbairt tithíochta ag Clúid agus tá sé beartaithe ag an eagraíocht forbairtí eile a thógáil sa chontae agus obair i gcomhar le Comhairle Contae Mhuineacháin. Déantar an scéim a mhaoiniú le hiasacht bheag ón rialtas chun iasacht níos mó a ghiaráil. Cuireann an Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta (HFA) iasachtaí fadtéarmacha ar fáil ag rátaí buntáisteacha. Cuireadh HFA ar bun mar eagraíocht neamhspleách chun iasachtaí a sholáthar d’údaráis áitiúla. Tá tacaíocht ghníomhach HFA ríthábhachtach dár gclár forbartha. Déanfaidh Clúid aisíoc ar na hiasachtaí sin ag úsáid an chíosa arna sholáthar ag tionóntaí (atá inacmhainne i gcónaí) agus ag úsáid íocaíocht infhaighteachta ón Roinn Comhshaoil.


View Thorndale Gallery  

Leitir Burca, Bóthar Bhaile an Mhóinín, Cnoc na Cathrach, Gaillimh

Tugadh an scéim seo de 10 n-áitreabh do Clúid i lár 2015 agus droch-chaoi ar na háitribh. Níor cuireadh ach tréimhse an-ghearr ar fáil chun na háitribh seo a cheannach. A bhuíochas leis an gcomhoibriú ó HFA, Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus NAMA; faoi Dheireadh 2015 bhí Clúid tar éis na haonaid seo a fháil agus cuireadh oibreacha uasghrádaithe i gcrích le haghaidh na dtionóntaí. Suiteáladh córas teasa a bhí níos éifeachtaí ó thaobh fuinnimh de, cuireadh troscán nua ar fáil, deisíodh an córas idirchumarsáide agus suiteáladh rampaí do chathaoireacha rothaí. Cuireadh i gcrích an phéinteáil laistigh agus lasmuigh. Tá na tionóntaí ag Leitir Burca i mbun cumann áitritheoirí a bhunú i gcomhar le Clúid agus chuir siad in iúl cé chomh lúcháireach agus sásta a bhí siad a bheith ina dtionóntaí ag Clúid. Anois tá fíorbhraistint pobail ann, dar leo.


View Leitir Burca Gallery  


Is cúis mhór áthais é do Túath a fhógairt gur cheannaíodar 33 áitreabh sóisialta nua i gCorcaigh, i gCiarraí agus i mBaile Átha Cliath. Fuarthas na háitribh seo go léir le maoiniú CALF ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus le maoiniú príobháideacha tríd an nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta (HFA).

Old Course, Mala, Co. Chorcaí

Fuarthas 14 áitreabh ag Old Course, Mala. Ba eastát neamhchríochnaithe é seo agus d’oibrigh Túath i gcomhpháirtíocht le NAMA, leis an nglacadóir agus le Comhairle Contae Chorcaí ionas go mbeadh na hoibreacha réitigh go léir ar an suíomh i gcrích agus go mbeadh na háitribh go léir críochnaithe ar an taobh istigh. Tá meascán de thithe, árasáin agus árasáin dhá urlár ann agus iad dáilte ar thionóntaí ó liosta feithimh tithíochta sóisialta Chomhairle Contae Chorcaí.


View Old Course Gallery

Uaran an Toirin, Cill Orglan, Co. Chiarraí

D’oibrigh Túath go dlúth leis na forbróirí Michael Sheahan and Sons chun 6 x 3-theach teaghlaigh a fháil. Ba iad sin na háitribh dheireanacha a críochnaíodh san fhorbairt, agus san fhorbairt féin tá breis is 70 áitreabh, a cuireadh i gcrích ar ardchaighdeán. Déanfar iad a dháileadh ar theaghlaigh ó liosta feithimh tithíochta sóisialta Chomhairle Contae Chiarraí go luath sa bhliain 2016. Beidh na háitribh seo ar na chéad aonaid faoi úinéireacht Túath agus táimid ag súil le bheith ag obair i gcomhpháirt leis an gcomhairle arís sna blianta beaga amach anseo.


View Uaran an Toirin Gallery

Coill Hampton, Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11

Rinne an cumann athnuachan ar a chaidreamh le Dwyer Nolan Developments chun 13 áitreabh sa bhreis a fháil ag Coill Hamprton, Fionnghlas. Fuarthas 64 áitreabh ó Dwyer Nolan le 12 mhí anuas agus rinneadh na tithe agus na hárascáin dhá urlár sin a dháileadh ar thionóntaí tosaíochta ar liosta feithimh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, chomh maith le tionóntaí na comhairle atá á n-aistriú amach as a mbailte i mBaile Munna. Méadaíonn sé seo láithreacht an chumainn san fhorbairt seo de 59 n-áitreabh.


View Coill Hampton Gallery

Cois Bhearu agus Ardrew Square, Áth Í, Co. Chill Dara

Bhí Túath i léas 10 mbliana trí thionscnamh leasaithe phríobháidigh le Paddy Raggett Homes le haghaidh 10 dteach ag Cois Bhearu agus 4 árasán ag Ardrew Square, Áth Í. Beartaíodh ar chomhaontú leis an gcumann an deis iad a cheannach amach agus tá na háitribh go léir ceannaithe anois le maoiniú CALF tríd an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus trí mhaoiniú príobháideach ón nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta. Rinneadh na háitribh go léir a dháileadh ar dhaoine a bhí ar liosta feithimh Chomhairle Contae Chille Dara agus anois tá tionacht níos sláine acu dá bharr.


View Cluain Bhearu Gallery  

Roseberry Hill

Tá an próiseas maidir le 7 dteach a cheannach i Roseberry Hill, ar an Droichead Nua, Co. Chill Dara, curtha i gcrích ag Túath. D'oibrigh Túath i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Chill Dara, an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitúil, an Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta cpt agus NAMA lena chinntiú gur ceannaíodh tithe teaghlaigh, lenar bhain ardleibhéal sonraí, i limistéar a bhfuil an-éileamh ar fad air. Tá na maoine leithdháilte ar iarratasóirí ó liosta feithimh na Comhairle. Fáiltíonn an Cumann roimh an deis teacht ar airgeadas tríd an nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta cpt agus CALF tríd an Roinn chun na ceannacháin seo a chur i gcrích.

Roseberry Hill Photo 1 Roseberry Hill Photo 2
View Roseberry Hill Gallery

Primrose Square, Baile an tSigínigh, an Nás, Co Chill Dara.

Primrose Square ina pháirt d’eastát Primrose Gardens atá lonnaithe i mBaile an tSigínigh, an Nás, Co Chill Dara. Tá thart faoi 180 aonad leath-scoite in Primrose Gardens agus chuir Iontaobhas Tithíochta Oaklee críoch le déanaí leis an bpróiseas le 8 dteach, ina bhfuil dhá agus trí sheomra leapa, a cheannach. Tá Iontaobhas Tithíochta Oaklee tar éis úsáid a bhaint as an Áis Réamhíocaíochta Caipitil don Léasú agus iad ag baint leasa as maoiniú ón nGníomhaireacht Airgeadais , tacaíocht ó Chomhairle Contae Chill Dara agus airgeadas ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil chun ceannach 8 n-aonad a chur i gcrích.

Tá córais téimh uisce de phainéil ghréine suiteáilte sna tithe agus tá rátáil BER B3 bainte amach acu. Tá 8 dteaghlach ó liosta feithimh tithíochta Chomhairle Contae Chill Dara ina gcónaí sna tithe faoi láthair.

Primrose Gardens Photo 1 Primrose Gardens Photo 2
View Primrose Square Gallery

Páirc na Meala, Dún Laoghaire

Tá Rochdale, Páirc na Meala, ina chuid d’fhorbairt mheasctha ard-dlúis atá suite ag gabhal Bhóthar Glengarry Uachtarach agus Ascaill na Cille, Dún Laoghaire. Tá cead pleanála faighte ag an bhforbairt le 856 teach & árasán a sholáthar, mar aon le háiseanna crèche, ollmhargadh, siopaí, café agus ionad comharsanachta ar an láithreán ar mhéid 78 acra mar a mbíodh iar-Chlub Gailf Dhún Laoghaire. Tá tús curtha le hoibreacha ar an ionad comharsanachta cheana féin agus cinntíonn tailte fairsinge páirce go mbíonn suíomh síochánta álainn, lonnaithe laistigh de bhaile, ar fail dóibh siúd a bheidh ina gcónaí ann.

Cheannaigh Túath Housing na háitribh ar amuigh is istigh ar €13 milliun. Rinneadh cuid den cheannachán a airgeadú trí iasacht ón Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta cpt mar aon le maoiniúchán Stáit faoin Scéim Chúnaimh Chaipitil agus an Áis Réamhíocaíochta Caipitil don Léasú. Tá na háitribh a ceannaíodh suite laistigh den chéad chéim den scéim, atá lonnaithe go háisiúil is iad gar don iliomad fóntas áitiúil agus féadfar teacht ar nascanna iompair áitiúla ann freisin. Tá meascán d’árasáin ann ina bhfuil 1, 2 & 3 sheomra leapa agus bainistíonn an Cumann 19 n-áitreabh eile atá ar léas fadtéarmach le Comhairle Contae Dhún Laoghaire. Táthar ag cruthú go bhfuil ag éirí go hiontach maith leis an scéim tionachta measctha seo mar gheall ar an áit a bhfuil sé lonnaithe, na hárasáin lena ngabhann ardsonraíocht, lena n-áirítear córas téimh chomhchoiteann lena gcinntítear go mbíonn na billí fuinnimh níos ísle agus toisc go mbíonn na háiseanna ar fáil do gach duine atá ina gcónaí laistigh den fhorbairt.

Honeypark Photo 1 Honeypark Photo 2
View Honeypark Gallery            

Ceantar Theas an Rabhcáin, Áth an Ghainimh, Co. Átha Cliath

Ceantar is ea Ceantar Theas an Rabhcáin i mBaile Átha Cliath Theas ina bhfuil siopaí miondíola, áiteanna cónaithe, oifigí agus óstáin ardchaighdeáin. Fuair Cumann Tithíochta Clúid seilbh ar 58 aonad cónaithe i scéim Cheantar Theas an Rabhcáin, arbh í an Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta a mhaoinigh an chuid is mó de, chomh maith le roinnt maoiniúcháin ó acmhainní de chuid Clúid féin agus ó íocaíocht fóirdheontais nua a chruthaigh an Rialtas. Baineann sonraíocht iontach ard leis na hárasáin a bhfuair Clúid seilbh orthu agus is árasáin dhá urlár iad a bhformhór ina bhfuil cistineacha snasta, vardrúis agus seomraí folctha ina bhfuil tíleanna ar na ballaí agus ar an urláir araon. Is iontach an áit mar a bhfuil siad lonnaithe laistigh den scéim, agus radhairc uathu amach ar an bpríomhchearnóg. Leithdháileadh ceithre árasán is tríocha de chuid na n-árasán a bhfuair Clúid seilbh orthu ar thithíocht shóisialta faoi ‘Thionscnamh um Léasú Tithíochta Sóisialta’ de chuid an Rialtais, agus tá an ceithre árasán is fiche eile le ligean amach ar cíos ar rátaí an mhargaidh. Comhlíonann sé sin cuspóir an Rialtais go bhforbrófaí pobail ina mbeidh meascán tionachtaí a d’fhéadfadh a bheith inbhuanaithe ó thaobh cúrsaí sóisialta agus eacnamaíochta araon go fadtéarmach.

Beacon Photo 1 Beacon Photo 2
View Beacon Gallery              

Eastát Latchford, Co. Bhaile Átha Cliath

Tá 774 áitreabh in Eastát Latchford, ina bhfuil meascáin d’árasáin, árasáin dhá urlár agus tithe. Fuair Comhairle Contae Fhine Gall 72 áitreabh in Eastát Latchford ó bheirt fhorbróir dhifriúla faoi Chuid V den Acht um Pleanáil, 63 aonad inacmhainne agus 9 n-aonad sóisialta. As measc an 63 aonad inacmhainne, tá 15 gan díol fós ann atá amuigh ar léas do Chomhlacht Tithíochta Deonach faoi láthair. Tá na haonaid suite i scéim chónaithe nua-aimseartha ar a bhfuil dea-bhail chríochnúil. Tá Latchford suite i gceantar a bhfuil seirbhísí maithe iompair phoiblí ag freastal air – níl Stáisiún Traenach Chluain Saileach i bhfad ón bhforbairt ar chor ar bith. Tá na siopaí éadaigh faiseanta agus na háiseanna caithimh aimsire ag Ionad Bhaile Bhaile Bhlainséir gar don cheantar freisin. Is iomaí bialann agus pub éagsúil atá le fáil i sráidbhaile Chluain Aodha agus i mBaile Bhlainséir freisin – go deimhin ceann a shásódh mian gach éinne.


Latchford Photo 1 Latchford Photo 2
View Latchford Gallery  

Baile Adaim, Co. Bhaile Átha Cliath

Foirgníocht uirbeach phleanáilte atá i gceist le Baile Adaim lena mbaineann 10,000 aonad cónaithe agus an t-infrastruchtúr iompair agus pobail a théann leis. Tá Baile Adaim bunaithe ar chomharsanachtaí ar féidir siúlóid a dhéanamh iontu agus iad suite i ngar do chóras iompair poiblí ar ardchaighdeán. Tá meascán idir tithíocht shóisialta agus tithíocht incheannaithe i gceist leis an scéim agus cothromaíocht mhaith ann idir árasáin, árasáin dhá stór agus tithe cathrach, iad ar fad i suíomh meándlúis agus caighdeán ard i gceist maidir le cúrsaí comhshaoil. Tá an fhoirgníocht ag luí go maith leis na tithe príobháideacha agus áiseanna maithe - siopaí, scoileanna agus le crèche - á gur ar fáil dóibh ar fad. An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a chuir ciste ar fáil don obair tríd an nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe le cúnamh taca ó Chomhairle Chontae Átha Cliath Theas.

Pictiúir de Scéim Bhaile Adaim 12Adamstown Photo 13
Breathnaigh Pictiúir de Scéim Bhaile Adaim              

Baile Glas, Baile Lombaird, Co. Chorcaí

Is é Baile Glas toradh na dúthrachta ag Blackwater Resource Development agus Comhairle Chontae Chorcaí tionscadal tithe Sóisialta agus Incheannaithe a thabhairt i gcrích a thagann faoi anáil na díospóireachta faoi láthair maidir le tithíocht inmharthana atá éifeachtach ó thaobh costais agus fuinnimh de. Sa bhliain 2004 a rinneadh an dearadh ar an mBaile Glas agus is ionann an meánchostas in aghaidh na bliana ó thaobh ídiú fuinnimh agus €8.92 in aghaidh an m² i gcomparáid le meánchostas in aghaidh na bliana de €19.40 in aghaidh an m² de ghnáth i ndáil le tithe a tógadh ag an am sin. €2.20 an gnáthchostas in aghaidh an lae sna tithe sraithe dhá sheomra leapan agus trí sheomra leapan i mBaile Glas i.e. €803 in aghaidh na bliana i leith na mbillí fuinnimh ar fad. Is é tuairim a chuireann an lucht cónaithe in iúl go meastar na tithe a bheith geal, te agus saor ó shiorradh gaoithe agus go bhfuil an córas teasa éasca le húsáid.

Breathnaigh Pictiúir de Scéim Bhaile Glas  

Carraig Liath, Mainistir na Corann, Co. Chorcaí

91 aonad tithíochta sóisialta agus incheannaithe a bhaineann leis an bhforbraíocht seo. An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a chuir ciste ar fáil don togra tríd an nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe le cúnamh taca ó Chomhairle Chontae Chorcaí. Costas timpeall agus €15 milliún a bhain leis an bhforbairt. Tá 26 teach incheannaithe, 21 teach teaghlaigh (faoi bhainistíocht Chomhairle Chontae Chorcaí), 25 teach teaghlaigh faoi bhainistíocht Chumann Tithíochta Respond!, 19 teach do dhaoine scothaosta agus foirgneamh pobail amháin i gCarraig Liath.


Breathnaigh pictiúir de Charraig Liath        

Gleann na Bearú, Bagenalstown, Co Carlow

Forbraíocht shlánchóirithe i Muine Bheag, Co. Cheatharlach, atá i gceist le Gleann na Bearú. Tá 133 aonad tithíochta ann, 19 áras incheannaithe, 62 áras teaghlaigh de chuid an údaráis áitiúi, 40 áras teaghlaigh de chuid Respond!, 12 áras do dhaoine scothaosta agus áras pobail amháin. Costas iomlán timpeall agus €23 milliún a bhain leis an bhforbraíocht agus An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a chuir ciste ar fáil don togra tríd an nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe le cúnamh taca ó Chomhairle Chontae Cheatharlaigh agus ón gCumann Tithíochta Respond!


Breathnaigh pictiúir de Ghleann na Bearú

       

Lady’s Well, Mullach Eadrad, Co. Bhaile Átha Cliath

276 aonad atá i gceist le Lady’s Well. Tá meascán de thithíocht shóisialta agus de thithe incheannaithe ann agus é ar cheann de na bearta forbartha is mó in Éirinn go dtí seo. Tá 178 áras incheannaithe, 63 áras teaghlaigh do dhaoine scothaosta agus áras pobail amháin ag baint le Lady's Well. An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a chuir ciste ar fáil don togra tríd an nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe le cúnamh taca ó Chomhairle Chontae Fhine Gall agus agus ón gCumann Tithíochta Respond! Chosain an fhorbraíocht timpeall agus €50 milliún.


Breathnaigh Pictiúir de Lady's Well    

Tailte an Chlochair, Carraig Mhachaire Rois, Co. Mhuineacháin

Eastát slánchóirithe atá in Tailte an Chlochair lena mbaineann 171 aonad cóiríochta, 81 acu sin faoi bhainistíocht an Chumann Tithíochta Respond! Tá meascán de thithe do theaghlaigh agus d'árais do dhaoine scothaosta ar an eastát, chomh maith le hÁras Pobail atá ar fáil do na háitritheoirí ar fad. An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a chuir ciste ar fáil don togra tríd an nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe le cúnamh taca ó Comhairle Baile Charraig Mhachaire Rois agus Chomhairle Chontae Mhuineacháin.


Breathnaigh Pictiúir de Thailte an Chlochair    

log-in